Raad van toezicht

De raad van toezicht van ETB-BISLIFE houdt toezicht op het functioneren van de directie, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de directie. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de directie.

Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht is het Reglement raad van toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

 De raad van toezicht zorgt bij haar samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en rol in het team. De raad van toezicht bestaat uit zes leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar. De raad van toezicht werkt binnen de kaders van de Governancecode Zorg. Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

De raad van toezicht is in 2023 als volgt samengesteld:

  • H.J.C. de Wit (voorzitter)
  • E.A.J. van de Merwe (plaatsvervangend voorzitter)
  • R. van den Braak RA (lid)
  • Mr. R.M.S. Doppegieter (lid)
  • Drs. E. Moerman (lid)
  • Ir. M.A. Wetzels (lid)